Диагностика в Логопедичен кабинет Мерида

Логопедичната диагностика се извършва в рамките на няколко часа, след провеждането на консултация.

На консултацията (първата ни среща) присъстват родителите (или грижещите се за детето). Обсъждат се силните страни, трудностите на детето и неговите интереси. Логопедът осъществява първоначален контакт с детето, предлага му различни игри, съобразени с нивото на развитие и възрастта му. След тази първична ориентация за нуждите на детето, неговите интереси и заявката на родителите, логопедът изготвя план за логопедична диагностика – ориентира се спрямо показаните умения и календарната възраст, обсъжда с родителите какви стандантизирани диагностични тестове могат да се проведат с него спрямо възрастта и кои обучителни игри и материали са подходящи за точна диагностика на конкретното дете. По време на диагностичните часове е добре родителите да не бъдат заедно с детето.

След проведената логопедична диагностика логопедът може да издаде логопедичен статус, статус за ТЕЛК, становище, което родителите да представят на други специалисти, работещи с детето и да състави план за последваща логопедична терапия при нужда от такава.

Какви умения изследваме с логопедичната диагностика в ЛК Мерида?

Чрез логопедичната диагностика опитваме да обхванем всички сфери на развитие на детето – споделено внимание и умения за партниране, разбиране, комуникация, активен и пасивен речник, звукопроизношение, графични умения, пространствена ориентация, конструктивни умения, езикова компетентност, стабилност на позата, моторна координация, захват и сръчност и др.

Диагностиката е съобразена с възрастта и се извършва под формата на игра, с изключение на администрирането на стандартизирани тестове, които имат изисквания относно провеждането.

С деца на каква възраст може да се проведе логопедична диагностика?

Специалистите, провеждащи диагностика в Логопедичен кабинет Мерида, са преминали различни курсове и сертификационни обучения, чрез които имат уменията да провеждат консултация и диагностика на деца под 2 годишна възраст. Диагностиката на малки деца се провежда само под формата на игра, избягваме похвати при които детето да се чувства тествано и оценявано.

  • За деца до 2 годишна възраст оценяваме моторното развитие (със съдействие от родителите по отношение на ранните етапи на развитие), оценяваме уменията за споделено внимание, комуникация, партниране и подражание. Може да се попълни скринингов тест, оценяващ развитието на детето по сфери – Denver II, който може да се администрира при деца от раждането до 6г. възраст.
  • При деца на 3-4 годишна възраст оценяваме и езиковата компетентност, уменията за участие в игра, самостоятелността, ориентацията в пространството, началните графични умения, участие в лесни игри с правила, артикулацията на онтогенетично ранните звукове. При тази възрастова група може да се администрира и стандартизиран тест Д.П.Е. 3-4г. (диагностика и превенция на езика при 3-4 годишните деца) – този тест е кратък, извършва се под формата на игра и оценява уменията на детето в сферите – схема на тялото, пространствена ориентация, комуникацията, социализацията, разбирането, изразяването и графични умения.
  • При 5-6 годишните деца се оценява езиковата компетенция, самостоятелността, графичните умения, при тази група деца може да се оцени готовността за училище и рисковете от развитие на дислексия, може да се проведе и невропсихологично изследване, което да оцени гнозис, праксис и реч (висши корови функции). Стандартизираните тестове за тази възраст, които провеждаме в Логопедичен кабинет Мерида са: „Картинен тест за фонологично осъзнаване за деца между 4 и 7 години – КТФО”, Тест за училищна готовност. Чрез провеждането на различни тестове и игри, логопедът може да даде становище за отлагане на започването на първи клас или да даде препоръки за работа по превенция на обучителните трудности, които да бъдат основа за успешното ограмотяване. На тази възраст е важна работата с логопед за изчистване на артикулационните грешки, за да не се прехвърлят в писането и четенето.
  • Училищна възраст – при децата, които са в тази възраст, освен всички сфери на развитие описани дотук, могат да се проведат различни тестове за оценка на ограмотяването – четене, писане, математически умения. Стандартизирани тестове, с които разполага логопедичен кабинет Мерида са DDE-II – Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието, Оценка на четенето – (декодиране и разбиране) и неговите нарушения при ученици от първи и втори клас.

Въз основа на проведената диагностика специалистите могат да предложат индивидуално фокусирана терапия, да дадат насоки за работа и подкрепа. Не се колебайте да се свържете с нас при въпроси относно Вашето дете!