Езиково развитие

Овладяването на езика е сложен процес, който зависи от индивидуалните характеристики на детето, както и от средата, в която то е отглеждано. Посредством съвместни действия на детето с възрастния – игри и нови преживявания, то натрупва информация за езика и как да го използва.

 През първите 8-10 месеца от живота на бебето се извършва интензивна подготовка за развитието на реча, свързана с говорното му развитие. Разбирането на езика започва чрез разбирането на интонацията и тона на родителите. Чрез манипулативните игри се стимулира появата на множество понятия – за обектите, действията, промяната на състоянието и местоположението. Натрупването на знанията за света и езика е подготовка за появата на първите думи, които детето разбира и произнася в края на първата година.

Характерно за ранното езиково развитие е разликата в обема на пасивния и активния речник, т.е. думите, които детето разбира спрямо думите, които детето употребява. Смята се, че това съотношение може да достигне до 2:1 в полза на думите, които детето разбира. Към 12-18 месеца детето разбира няколко десетки думи и употребява около половината от тях.

При децата, които се характеризират, като ранни говорители, речника нараства много бързо и при тях се появяват първите комбинации от две думи около 1;4м – 1;6м. По-бавно увеличават речника си късните говорители, за тях е и характерно главно нарастването на пасивния речник, т.е. думите които разбират. При късните говорители съчетаването на две думи може да се отложи малко след втората година.

Комбинирането на две думи (до 2години) започва, когато детето употребява около 50 думи и разбира приблизително 100 думи. Първоначално за малките деца е характерно изпускането на „малките“ думи. Постепенно децата преминават в следващия стадий на трисловни комбинации (изрази от три думи), които са основа за появата на сложни изречения (многословни комбинации).

Постепенно освен увеличаване на речниковия запас, децата започват да трупат знания за граматическите понятия (род, число) и смисловото съчетаване на думите и словореда им. Повечето деца започват да употребяват сложни изречения към 2;6 години. Между 3 и 4 години децата често съставят сложни изречения с различни свързващи думи. Към петата година се появяват съюзите „но“, „ако“, времевите понятия „когато“, „преди“, „след“.  Около 4-4;6 – годишна възраст привършва формирането на граматическите категории род, число, време и др. Смята се, че овладяването на граматиката завършва около петата година.