Говорно развитие на децата

Детското говорно развитие е пряко обвързано с развитие на всички органи, системи и функции. Говорната сфера е зависима от нормалното развитие на всички останали – двигателна, сензорна, емоционална, когнитивна, езикова. От голямо значение е състоянието на централната нервна система, двигателните и сетивни потенциали на детето, както и средата, в която детето расте – изобилие на вербална комуникация, пространство за движение и активна двигателна дейност, условия за добиване на личен сензорен опит. Децата имат нужда да опознаят света сами, а родителите да ги подкрепят.

През първата година на детето се появяват най-лесните звукове за учленение от говорния апарат. Това са гласните – които се появяват най-рано, още в първите месеци от развитието на кърмачето. Те са пряко свързани с основния метод на комуникация – плач. По-късно (4-5м) се появява т.нар „гукане„, което е свързано с учленение на гърлени звукове, наподобяващи к, г, х. Този нов метод за комуникация е основен за привличане на вниманието на възрастния и за иницииране на контакт с него. След 1-2 месеца се появява т.нар бъблене (лепет), което се характеризира с произнасяне на повтарящи се срички с новопоявилите се съгласни – м, п, б, които звучат като ма-ма, па-па, ба-ба. Това всъщност не са първите думи на детето, тъй като не са обвързани със смисъл, а по-скоро под формата на игра малките деца се подготвят за фините и бързи движения, нужни за проговарянето.

В периода от 1 годинка до 5 години, детето започва усвояването на всички останали съгласни, докато развива своя пасивен и активен речников запас. Артикулирането (звукопроизношението) на звуковете всъщност е сложен и фин процес, свързан с много голям контрол върху говорните органи – устни, език, бузи. Подготовката на говорния апарат е свързана и с храненето – необходимо е да са добре развити и усвоени уменията за правилно дъвчене, преглъщане, хранене с разнообразна храна (течна, твърда).

Приема се следната периодизация на говорните звукове, която не е абсолютна (следва да се имат предвид индивидуалните умения на всяко дете):

1. Период от 0м – 12-18м възраст – усвояват се гласните звукове (а, ъ, о, у, е, и) както и съгласните м, п, б
2. Период от 12-18м – 2г. възраст –
усвояват се съгласните н, т, д, ф, в, й, х
3. Период от 2г. – 2;6-3г. възраст –
усвояват се съгласните к, г, с, з, ц, дз
4. Период от 3г. – 4-5г. възраст –
усвояват се съгласните ш, ж, ч, дж, р-л

Нарушенията на артикулацията (звукопроизношението) са разнообразни по характер. Повече за тях, техните причини и терапия, може да прочетете в статия Нарушения на звукопроизношението.

Използвани източници: Логопедия: Описание, диагностика и терапия на комуникативни нарушения – проф. дпн Цв. Ценова