Ерготерапия

Какво е ерготерапията?

„Ерготерапията е клиент-центрирана здравна професия, насочена към промоция на здравето и благополучието чрез участие в дейности.“ (World Federation of Occupational Therapists, 2010)

Според Американската асоциация на ерготерапевтите (AOTA, 2014) ерготерапията е „терапевтично приложение на ежедневни дейности и действия с отделни лица или групи с цел подобряване или осигуряване на участие в ролите, навиците и рутинните дейности в домашна, училищна и работна среда, в общността или друга среда.“

Според Канадската асоциация на ерготерапевтите (CAOT, 2013) ерготерапията се разглежда като: „Изкуство и наука за осигуряване на възможност за пълноценно участие в ежедневния живот чрез дейности; осигуряване на възможност за дейности за укрепване на здравето и благополучието и осигуряването на справедливо и приобщаващо общество, в което всеки може да участва в дейностите от ежедневието в рамките на своите способности“.

Предмет на ерготерапията е осигуряването на възможност за пълноценно участие в дейностите от ежедневието чрез преодоляване на дейностни затруднения, породени от физическо увреждане, психосоциална дисфункция или социално неравностойно състояние. Обект на ерготерапията са отделни лица и общности от всички възрастови групи, които изпитват дейностни затруднения и ограничено участие поради увреждане, професионално заболяване, трудов травматизъм, неравностойно положение или напреднала възраст. Ерготерапевтът работи както с отделни индивиди, така и с общности, развивайки техните умения за извършване на дейности, които те искат, трябва или се очаква да правят, както и чрез модифициране на дейността или адаптиране на средата.

Основното средство на ерготерапията са дейностите, които се разглеждат едновременно като крайна цел и основно терапевтично средство. Ерготерапевтът притежава широкопрофилна подготовка в областта на медицинските и психосоциалните науки, както и набор от знания, умения и нагласи за работа с лица с дейностни ограничения, породени от нарушение в телесните структури и функции или социално изключени по културни, етнически и други причини.

През 2023г. Жаклин и Йоана, водени от общия си стремеж да помагаме на децата и семействата, с които работят, по най-добрия начин, придобихме квалификация по „Ерготерапия в приобщаващото образование“ към Нов български университет. Обогатихме своите познания в сферата на детското развитие, сензорно-интегративната дисфункция, методи и средства за подкрепа на дейностите от ежедневието и др. Макар и все още без ерготерапевтична зала (която засега е мечта в бъдещето), ежедневно използваме и прилагаме ерготерапевтични техники и практики в терапевтичните часове.